Esilehele

uudised            mõõdikud

Eesti riigi hakkamasaamise ja arengu eelduseks on konkurentsivõimeline majandus

Miks “Ambitsioon on valik”?

Majanduslepe ja üleskutse “Ambitsioon on valik” sündisid ettevõtlusorganisatsioonide eestvedamisel ajal, mil Eesti majandus on langenud enam kui kaks aastat ja riigieelarve 2023. aasta tulud jäid alla plaanitule. Ühiskonnas on kasvanud pinged, sest kõikide riigi arenguvajaduste rahastamiseks ei jätku vahendeid.

Raha Eesti riigi majandamiseks ja avalike teenuste pakkumiseks tuleb ettevõtlusest – meie inimesed käivad tööl, tegelevad ettevõtlusega ja maksavad palga- ning tulumaksu, kaupade ja teenuste tarbimiselt laekub käibemaks.

85% riigi tuludest moodustavad tarbimis- ja tööjõumaksud.

Nende maksude laekumine ühisesse riigieelarvesse sõltub sellest, kui suuri palkasid suudavad maksta siinsed ettevõtted. See omakorda sõltub sellest, kui konkurentsivõimelised on ettevõtted ja majandusruum.

Kui soovime ehitada Eesti riiki, mis jaksab hoolida ja areneda, siis on aeg võtta ühiselt suund nutika majanduse taaskäivitamisele. Kui majandus ei hakka kasvama, siis ei ole võimalik lahendada ka ühiskonna kasvavaid ootusi – ei saa kasvatada õpetajate palkasid, pakkuda vajalikke tervishoiuteenuseid ja pensioneid, ei kasva kultuuri ja hariduse rahastus.

Majanduslepe on ettevõtete ja ettevõtlusorganisatsioonide üleskutse nii ettevõtetele kui riigile ja poliitikakujundajatele võtta koos majanduse arendamine fookusesse ning teha selleks järgmised vajalikud sammud.

Muutustega kohanemiseks ei tule sobivamat momenti. Parim hetk järgmise sammu astumiseks on nüüd. Alustamiseks on vaja vaid julgust ja tahet.

Ambitsioon on valik.

Milline muutus tuleb käivitada

Ambitsioonikas

Innovaatiline

Jätkusuutlik

Eksportiv

Koostöövalmis

Ambitsioonikas

Innovaatiline

Jätkusuutlik

Eksportiv

Koostöövalmis

Muutust majanduses tuleb teha koos

Eesti majanduselepe

Ambitsioon on valik

Osapooled sõlmivad ühiste kavatsuste kokkuleppe eesmärgiga saavutada aastaks 2035 ambitsioonikas, uuenduslik ja koostööle orienteeritud majandus Eesti riigi elujõu ja arengu tagamiseks.

Ühiskondlik kokkulepe on vajalik, sest Eesti majandus, riigi arenguvõime ja elanike heaolu kasv on pidurdunud ning uueks arenguhüppeks vajame selget strateegilise fookuse kokkulepet. Majanduses muutuse käivitamiseks on nii erasektoril kui riigis vaja teha ambitsioonikaid valikuid.

1. Osapooled kinnitavad, et Eesti riigi jätkusuutlikkuse alus on konkurentsivõimeline majandus, mis tagab töötavate inimeste sissetulekute ja ettevõtlustulu kasvu ning seeläbi riigi arenguks vajalike maksutulude suurenemise.

2. Mõistame, et suured muutused ei juhtu üleöö, mistõttu seame järgnevaks kümnendiks valitsuste üleseks Eesti riigi prioriteediks kõrgema lisandväärtusega majanduse arendamise.

3. Eesti arengu tagamine ei ole üksnes riigi ülesanne, vaid ühiskondlik kokkulepe ja tegevuskava, kus ambitsiooni seavad endale nii era- kui avaliku sektori osapooled ja igaüks teeb järgmise sammu.

Ühiste sammude tulemusel liigume kindlamalt strateegias “Eesti 2035” sõnastatud eesmärgi suunas, et Eesti ettevõtete tootlikkus kasvab 110%ni Euroopa keskmisest.

Ettevõtjate järgmine samm

Ambitsioonika, uuendusliku ja koostööle orienteeritud ettevõtte siht on konkurentsivõime kasv läbi uuenduslike toodete ja teenuste, mis tõstavad pakutavat lisandväärtust ning ekspordi mahtu.

Riigi järgmine samm

Ambitsioonika ja uuendusliku Eesti majanduse siht riigi tasandil on konkurentsivõimeline ärikeskkond, mis soodustab majanduse struktuurimuutust lisandväärtuse kasvu suunas.

Leppe elluviimise võtmetegurid on FOOKUS ja KOOSTÖÖ

Osapooled võtavad endale vastutuse hoida fookust ja teha koostööd eesmärkide saavutamiseks. Osapooled hakkavad muutuste elluviimist eest vedama ja jälgivad seatud sihtide suunas liikumist.

Igaüks teeb järgmise sammu!

Majandusleppe eesmärk on

1.

Olla erakondade ja valitsuste ja valimiste ülene raamlepe

2.

Valida Eesti 2035 visioonist fookus

3.

Tuua kokku avalik ja erasektor ühise eesmärgi nimel pingutama

Erasektori 5 sammu

Ambitsioonika, uuendusliku ja koostööle orienteeritud ettevõtte tunnus on rahvusvahelise konkurentsivõime kasv läbi uuenduslike ja kestlike toodete ning teenuste, mis tõstavad pakutavat lisandväärtust ja ekspordi mahtu.

Üldmõõdik: Ettevõtte lisandväärtus töötaja kohta. Sihtväärtus: lisandväärtuse kasv 10% aastas.

Innovatsioonivõimekuse mõõdik:  Ettevõtte innovatsioonivõimekuse hindamine ISO 56002 või standardil põhineva mudeli innotrepp.ee alusel.

Eesmärgi täitmiseks valib iga ettevõte endale sobivad sammud ja mõõdikud:

1.Tõstame innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise ambitsiooni

a.  Arendame eristuvaid tooteid ja teenuseid ekspordiks ja kasvatame uuenduslike, kõrgema lisandväärtusega toodete-teenuste osakaalu kogukäibest 10% aastas.

2.Tõstame innovatsiooni investeeringute ambitsiooni

a. Investeerime uutesse tehnoloogiatesse ja ettevõtetesse, millel on kõrgema lisandväärtuse potentsiaal.

b. Täidame enda rolli Eesti Teadusleppes ja eraldame igal aastal vähemalt 2% käibest või suuremate ettevõtete puhul vähemalt 1 miljon eurot uurimis- ja arendustegevuseks.

3.Tõstame ekspordimahu ja -ulatuse ambitsiooni

a. Suurendame oma ettevõtte ekspordiambitsiooni koduturust ning lähiriikidest kaugemale eesmärgiga kasvatada ekspordi mahtu 10% aastas või tööstusharu keskmisest kõrgemale.

4.Tõstame protsesside efektiivsust ja taset

a. Arendame ettevõtte digitaliseerimist ja automatiseerimist eesmärgiga kasvatada tööjõutootlikkust 10% aastas.

5.Tõstame juhtimiskvaliteeti ja suurendame koostööd

a. Kujundame ettevõttes innovatsioonikultuuri ja tõstame juhtimise kvaliteeti. 

b. Teeme julgemalt uute toodete ja teenuste arendamiseks koostööd ülikoolide, partnerite ja teiste ettevõtetega.

Riigi 8 sammu

Ambitsioonika ja uuendusliku Eesti majanduse tunnus riigi tasandil on konkurentsivõimeline ärikeskkond, mis soodustab majanduse struktuurimuutust lisandväärtuse kasvu suunas.

Eesmärgi saavutamiseks võtab riik fookusesse kolm sammu ambitsioonika muutuse esilekutsumiseks ja viis sammu majanduskeskkonna konkurentsivõime baastingimuste tagamiseks.

Kõrgema lisandväärtusega majanduse ambitsiooni esilekutsumise sammud

Üldmõõdik: European Innovation Scoreboard edetabelikoht Sihtväärtus: Eesti jõuab aastaks 2035 innovatsiooniliidriks (2022: mõõdukas innovaator)

1.Tagame riigi investeeringud innovatsiooni ja uurimis-arendustegevustesse

a. Kasvatame riigi teadus-arendus ja innovatsioonipoliitika investeeringud tasemele 1,5% SKP-st.

b. Suuname riigieelarvest toetuste ja maksustiimulitena erasektori uurimis- ja arendustegevusse 0,2% SKP-st, nagu OECD-s keskmiselt (Eestis 2020: 0,06%). 

2.Tagame kõrgema lisandväärtusega investeeringuteks kapitali kättesaadavuse ja Eesti atraktiivsuse välisinvesteeringuteks

a. Tagame kapitali kättesaadavuse. Euroopa Keskpanga kapitali kättesaadavuse uuringu kohaselt on kapital kättesaadav ehk vähemalt 50% ettevõtjatest hindab, et ettevõttevälise rahastuse saamine pole probleem (Eesti 2023: 18% ettevõtjatest).

b. Tõstame Eesti atraktiivsust investeerimiskeskkonnana. Välisotseinvesteeringute järgi on Eesti 6. kohal ELis (Eesti 2022: 8. koht).

3.Tagame kõrgema lisandväärtusega kaupade ja teenuste ekspordiks vajalikud meetmed

a. Soodustame Eesti päritolu kaupade ja teenuste ekspordi mahtu 10% aastas, sh kasvatame kõrgema lisandväärtusega ekspordi mahtu.

b. Tagame kaupade ja teenuste ekspordiks kvaliteetse ja kaasaegse taristu, sh teede-, raudtee-, lennu- ja digitaalsed ühendused.

Majanduskeskkonna konkurentsivõime baastingimused

Üldmõõdik: IMD Globaalse Konkurentsivõime edetabeli koht Sihtväärtus: Eesti jõuab aastaks 2030 TOP15-sse ja 2035 TOP10-sse (2022 koht nr. 26.)

4.Hoiame lihtsat, stabiilset ja konkurentsivõimelist maksukeskkonda

a. Hoiame maksukoormuse 10 madalaima maksutasemega Euroopa Liidu riigi hulgas (maksukoormuse osakaaluna SKP-st)

b. Säilitame pikaajalise investeerimiskindluse ja TAX Foundation’i maksusüsteemi rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelis esikoha.

5.Tagame kõrgelt kvalifitseeritud töötajate kättesaadavuse ning riikliku haridustellimuse vastavalt majandusarengu vajadustele

a. Lihtsustame välistöötajate värbamist OSKA prognoosides tööjõupuudusega valdkondade katmiseks ja viime Eesti OECD Talent attractiveness indexis TOP10 hulka (hetkel 38 riigi hulgas 21.).

b.Tagame investeeringud inseneride ja uurimis- ning arendustöötajate arvu kasvatamiseks erasektoris. Eesmärk: 4,53 töötajat 1000 elaniku kohta (2022: 2,23 töötajat 1000 elaniku kohta).

 

6.Tagame konkurentsivõimelise hinnaga energia kättesaadavuse, mis on eelduseks tootmise kõrgema lisandväärtusega tasemele viimiseks

a. Tagame varustuskindluse ja Põhjamaade piirkonnaga sama energia lõpphinna.

7.Vähendame konkurentsivõimet piiravat bürokraatiat ja tõstame avaliku sektori efektiivsust

a. Vähendame riigi ja omavalitsuste planeeringute ja lubade otsustusaega kolm korda ning vähendame ettevõtjate aruandluskohustust 50% võrra läbi automatiseerimise, digitaliseerimise ja andmete nutikama kasutuse (sh tehisintellekti rakendamine).

8.Teostame Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimist viisil, mis toetab Eesti ettevõtete konkurentsivõime kasvu

a. Tagame, et Eesti regulatsioonid ei ole rangemad Euroopa Liidus sätestatust ega kehtesta konkurentsivõimet kahjustavaid piirangud.

b. Riik toetab keskkonnasõbralike tehnoloogiate loomist, arendamist ning rakendamist läbi soodustuste ja kestlike riigihangete.

Majandusleppe osapooled

Majandusleppe ettepanekute esitlus konverentsil Tuulelohe Lend

14. märts 2024

Majandusleppe kõneisikud

Majandusleppe toetajad ja ettevõtete järgmised sammud

Majanduslepe “Ambitsioon on valik” sündis 2024. aastal Eesti Tööandjate keskliidu eestvedamisel teadlaste, ettevõtete ja erialaliitude ning avaliku sektori koostöös.

Toeta majanduslepet

Igaüks teeb järgmise vajaliku sammu!

Toeta majanduslepet ja anna teada, milline on Sinu ettevõtte järgmine samm